fbpx Gå til hovedinnhold

Corona-tiltak hos Dekk As

Bruk av munnbind er  påkrevd i våre lokaler :

Alle som oppholder seg innendørs  i våre lokaler skal bruke munnbind.

For å hjelpe til så flest mulig kan holde seg friske ber vi deg om følgende:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk eller i karantene.
  • Hold god avstand til ansatte og kunder.
  • Legg bolter og låsbolter lett synlig i bilen, slik at vi slipper å lete rundt i bilen din.
  • Følg helsedirektoratets anbefalinger.
  • Tillater været det og du ønsker det, vent gjerne ute når du besøker oss,  til bilen din er klar.  

Takk for at du viser hensyn og følger helsedirektoratets anbefalinger.
Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med oss her:

I situasjonen som er oppstått har vi innført noen tiltak og vi håper at du kan følge disse, slik de er beskrevet her:

For å minimere smittefaren og overholde kravet til 1 meter minsteavstand må vi begrense antall kunder i butikk i størst mulig grad. Vi kan ha maksimalt 3 ventende kunder i butikken til enhver tid. 

Timebestilling: Dette er superviktig for å unngå at for mange personer venter samtidig. Vi oppfordrer på det sterkeste til å bruke vår booking-kalender til det du ønsker utført.

Skjermer i plexiglass mellom kunde og betjening- se bildet. Vi har også markert på gulvet en linje vi ber at du som kunde holder deg bak.

Vi bruker engangs-hansker og engangs setetrekk i forbindelse med inn og utkjøring av kunders biler i vårt verksted. Hanskene kastes selvfølgelig etter at hver bil er kjørt ut. Dette vil vi fortsette med til smittefaren er avblåst av myndighetene.

Berøringsfri handel

Du kan selv velge om du vil bli ekspedert i bil og betale med VIPPS. Du kan deretter vente ute eller gå deg en tur mens bilen er i verkstedet, dersom du ikke vil vente i butikken.

Sjekk Sommerhjulene

Oppbevarer du hjulene hjemme og er usikker på om dekkene holder en sommer til så sjekk de nå. Ta gjerne med hjulene til oss for gratis og uforpliktende vurdering. Vi sjekker og kan evt. gjøre de klare med nye sommerdekk. Dette vil også være med til å redusere ansamling av kunder når dekkskift-sesongen starter for alvor.

Ring oss på 9225 6200 dersom du har noe du lurer på.

800px-Flag_of_the_United_Kingdom

Corona measures at Dekk AS

Dear customer

The use of face masks is required in our premises:

Everyone who stays indoors in our premises must wear a face mask.

To help as many people as possible stay healthy, we ask you the following:

Stay home if you are sick or in quarantine.
Keep a safe distance from employees and customers.
Put bolts and locking bolts easily visible in the car, so we do not have to look around in your car.
Follow the Norwegian Directorate of Health’s recommendations.
The weather allows it and you want it, feel free to wait outside when you visit us, until your car is ready.

Thank you for showing consideration and following the Norwegian Directorate of Health’s recommendations.
If you have any questions, just contact us here:

In the situation that has arisen, we have introduced some measures and we hope that you can follow these, as they are described here:

In order to minimize the risk of infection and comply with the requirement of a minimum distance of 2 meters, we must limit the number of customers in the store as much as possible. We can have a maximum of 3 waiting customers in the store at any one time.

Appointments: This is super important to avoid too many people waiting at the same time. We still strongly encourage you to reserve time in our calendar for what you want done.

Plexiglass screens between customer and operator – see picture. We have also marked on the floor a line we ask that you as a customer stay behind.

We use disposable gloves in connection with the entry and exit of customers’ cars in our workshop. The gloves are of course thrown away after each car has been driven out. We will continue to do this until the risk of infection has been canceled by the authorities.

non-contact shopping

You can choose whether you want to be dispatched by car and pay with VIPPS. You can then wait outside or go for a walk while the car is in the workshop, if you do not want to wait in the shop.

Check the summer wheels

If you store the wheels at home and are unsure if the tires will last another summer, check them now. Feel free to bring the wheels to us for a free and non-binding assessment. We check and can possibly make them ready with new summer tires. This will also help to reduce the accumulation of customers when the tire change season starts in earnest.

Call us on 9225 6200 if you have any questions.