Gå til hovedinnhold

Corona-tiltak hos Dekk As

Kjære kunde

I situasjonen som er oppstått har vi innført noen tiltak og vi håper at du kan følge disse, slik de er beskrevet her:

Vi har satt opp skjermer i plexiglass mellom kunde og betjening- se bildet. Vi har også markert på gulvet en linje vi ber at du som kunde holder deg bak.

Vi innførte 13. mars at alle ansatte bruker engangs-hansker i forbindelse med inn og utkjøring av kunders biler i vårt verksted. Hanskene kastes selvfølgelig etter at hver bil er kjørt ut. Dette vil vi fortsette med til smittefaren er avblåst av myndighetene.

For å redusere smittefare ønsker vi å begrense antall kunder i butikk i størst mulig grad. Vi har åpnet litt forsiktig for drop-in igjen fra 25. april. Men vær forberedt på å vente ute mens jobben blir gjort. Årsaken er rett og slett at vi ikke kan ha flere enn 3 ventende kunder i butikken til enhver tid for å holde minsteavstanden på 2 meter på en forsvarlig måte.

Men vi ønsker å hjelpe deg så godt vi kan- og vi oppfordrer fortsatt på det sterkeste til at du reserver tid i vår kalender til det du ønsker utført.

Berøringsfri handel

Vi har skilt på utsiden med mobilnummer direkte til ansatt i butikk som hjelper deg. Litt ventetid kan det være i perioder. Du kan selv velge om du vil bli ekspedert i bil og betale med VIPPS. Du kan deretter vente ute eller gå deg en tur mens bilen er i verkstedet, dersom du ikke vil vente i butikken.

Sjekk sommerhjulene

Oppbevarer du hjulene hjemme og er usikker på om dekkene holder en sommer til så gjør det nå. Ta med hjulene for vurdering. Vi sjekker og kan evt. gjøre de klare med nye sommerdekk nå. Det vil være med til å redusere ansamling av kunder når dekkskift-sesongen starter for alvor.

Ring oss på 9225 6200 dersom du har noe du lurer på.

800px-Flag_of_the_United_Kingdom

Corona measures at Dekk AS

Dear customer

In the situation that has arisen, we have introduced some measures and we hope that you can follow them as described here:

We have set up screens in plexiglass between the customer and the operator. We have also marked on the floor a line we ask that you as a customer stay behind.

On March 13, we introduced that all employees use disposable gloves in connection with the entry and exit of customers’ cars in our workshop. The gloves are thrown off course after each car is driven out. We will continue to do so until the danger of infection is averted by the authorities.

In order to reduce the risk of infection, we want to limit the number of customers in stores to the greatest possible extent. We have opened for some drop-in again from April 25th. But be prepared to wait outside while the job is being done. The reason is simply that we cannot have more than 3 waiting customers in the store at any given time to keep the minimum distance of 2 meters in a proper manner.

But we want to help you as best we can – and we still strongly encourage you to reserve time in our calendar for what you want done.

Touchless shopping

We have a sign on the outside with a mobile number directly to an employee who helps you. There may be some waiting time for periods. You can choose whether you want to complete the trade and pay with VIPPS while sitting in Your car. You can then wait outside or take a walk while the car is in the workshop, if you do not want to wait in the store.

Check the summer wheels

If you keep the wheels at home and are unsure whether the tires will last another summer, do so now. Bring the wheels for review. We are checking and can possibly make them ready with new summer tires now. This will help to reduce the accumulation of customers when the tire change season starts in earnest.

Call us at +47 9225 6200 if you have any questions.